Installation för administratörer

Låna en nätverkslicens


Så här gör du för att låna en licens.

 

Obs! Nätverksadministratören måste tillåta lån. Alla produkter stöder inte heller licenslån. 


Så här lånar du en licens.

En lånad licens är kopplad till MAC-adressen (värd ID:t med 12 tecken) till nätverksadaptern som användes när du lånade licensen. Om en dator är ansluten till en dockningsstation, överväg om du tänker använda den efter att ha lånat licensen. I annat fall ska du först koppla bort den bärbara datorn från dockningsstationen och därefter ansluta den till nätverket igen för att låna licensen. 

 

Obs! Du måste vara ansluten till nätverket.

 1. Öppna Låna en licens-fönstret på ett av två sätt:
  • Klicka på Verktyg > Licenslån > Låna licens.
  • Klicka på Hjälp > Om > Hantera licens.
 2. I Låna en licens-fönstret väljer du en dag i kalendern. 
  Licensen returneras automatiskt i slutet av samma dag. Du kan också returnera licensen tidigt.
 3. Klicka på Låna licens.
 4. Klicka på Stäng i bekräftelsefönstret.  

Obs! I vissa produkter kan du verifiera att din licens är lånad genom att placera markören över ikonen Lån i statusfältet.

 

Se till att ditt nätverkskort förblir aktivt, och ändra inte inloggningsuppgifterna för slutanvändarnas datorer. Eftersom vissa datorer inaktiverar nätverkskortet i strömsparläge kan du behöva inaktivera inställningen för energibesparing. 

Så här kontrollerar du licensens utgångsdatum

Åtkomst till detta kommando varierar efter produkt. 

 • I statusfältet högerklickar du på ikonen Licenslån. 

 • Klicka på Hjälpmenyn > Om > Hantera licens. Se Med förbehåll för licensavtalstiden i dialogrutan Licenshanterare.

Så här returnerar du en licens tidigt

Gör något av följande om du vill returnera en licens tidigt: 

 

Obs! Du måste vara ansluten till licensservern. 

 • Klicka på Verktyg > Licenslån > Returnera licens tidigt. 

 • Klicka på Hjälp > Om. I fönstret Om klickar du på Produktlicensinformation. I fönstret Produktlicensinformation klickar du på Returnera licens och därefter på Ja.

 • Ange RETURNLICENSE på kommandoraden. 

 • I statusfältet högerklickar du på ikonen Licenslån. Klicka på Returnera licens tidigt. 

Obs! Om din produkt stöder denna metod, måste statusfältets visningsinställningar vara på. Högerklicka på ett tomt område på statusraden och klicka på Fältinställningar. 

Så här konfigurerar du lånealternativ

Använd en fil med alternativ för att konfigurera följande låneval: 

 • Minska tidsperioden (lånets varaktighet).  

Obs! Autodesk tillåter inte licenslån i mer än sex månader. 

 • Begränsa antalet licenser som kan lånas. 

 • Välj vilka användare som får låna licenser. 

För instruktioner, se Konfigurera en fil med alternativ

 

Så här spårar du lånade licenser

Spåra vilka användare som för närvarande lånar licenser med LMTOOLS eller lmutil. Båda listar användarna som för närvarande har en lånad licens. Du ser också ett ”fördröjnings”-värde kopplat till en lånad licens. Talet som följer efter fördröjningssatsen anger den tid (i sekunder) som licensen kan lånas innan den automatiskt returneras till licenspoolen.

 

Följande exempel (fördröjning: 651600) indikerar att licensen lånades i 651 600 sekunder eller ungefär 7,5 dagar. (Konvertera värdet till dagar genom att dividera fördröjningsvärdet med 86 400.) 

 

Serverns statusfönster som visar lånade licenser

 

Hur mycket av låneperioden som återstår för de respektive användarna framgår inte av serverns status. Statusen visar enbart varaktigheten hos den inledande låneperioden. Du kan bara se den återstående låneperioden på klientdatorn när du startar programvaran eller returnerar licensen tidigt.

 

Obs! Startdatumet och -tiden som visas för lånade licenser återställs alltid när licensservern startas om (även om fördröjningsvärdet förblir detsamma). Av denna orsak ska du inte förlita dig på startdatumet och -tiden i serverstatusen för att beräkna låneperioden. 

Att spåra lånade licenser med LMTOOLS

 1. Öppna LMTOOLS på din licensserver.
 2. Klicka på fliken Serverstatus.
 3. Klicka på Utför statusförfrågan. 

Att spåra lånade licenser med lmutil

 1. Öppna en Terminal (macOS eller Linux) eller kommandotolk på licensservern.
 2. Öppna mappen där Network License Manager är installerad.
 3. Använd något av följande kommandon: 

 

Windows 

lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

macOS/Linux 

./lmutil lmstat -a -c @YOUR_SERVER_NAME

Du kan begränsa resultaten till en enda produkt med hjälp av enfunktionskod. Som exempel instruerar följande syntax lmutil att kontrollera en viss licensserver och specificerar funktionskoden för Building Design Suite Advanced 2016: 

./lmutil lmstat -c @Nostromo.local -f 86443BDSADV_2016_0F

Så här verifierar du kaskadering och lån.

 1. Välj Hantera licens från produktens Hjälp-meny.
 2. Kontrollera Licenshanterarens dialogruta för att se vilken licens som används. Den här dialogrutan uppdateras automatiskt, och licens-ID:t ändras för att återspegla licensen som du lånar.

Mer information om kaskaderande licenser, se Kaskaderingssekvenser för Autodesk-produkter


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer