Installation för administratörer

Konfigurera en fil med alternativ


Åtkomst till licenser kan kontrolleras med en fil med alternativ som konfigureras med de inställningar som du vill använda. Användning av filen med alternativ är valfri och krävs inte för normal licensfunktion. För fullständig information om filer med alternativ, se Hantera filen med alternativ i PDF-filen FLEXnet Publisher License Administration Guide som installeras med NLM. För att se denna PDF-guide går du till Network License Manager-mappen på din licensserver.

 

Följande avsnitt beskriver hur du skapar en fil med alternativ och utför olika funktioner med den. En exempelfil med alternativ visas i det sista avsnittet.


Skapa en fil med alternativ

Du kan skapa filer med alternativ för en eller flera servrar och hantera nätverkslicenser genom dessa filer. Om du inte behöver funktionerna hos filen med alternativ behöver du inte skapa filer med alternativ för alla servrar.

 

Om din fil med alternativ definierar kontroller baserat på produktfunktioner, kommer kontrollerna att tillämpas på produkter oavsett om du har ett underhållsavtal eller en fleranvändarprenumeration. Om du definierar kontroller på nivån för produktpaket kan du emellertid separera användare av underhållsavtal från fleranvändarprenumerationer.

 

För att aktivera en fil med alternativ ska du spara den och därefter läsa om licensfilen.

 1. Öppna en textredigerare, som t.ex. Notepad (Windows) eller TextEdit (macOS). Ange kommandona och parametrarna som anges för rapportloggen eller andra funktioner.
 2. Ge namnet adskflex.opt åt filen och spara den där du sparade nätverkslicensfilen.
  Obs! Se till att spara filen med tillägget .opt. NLM känner inte igen .txt.
 3. Läs om licensfilen på servern.
  • För en Windows-server, använd LMTOOLS-verktyget som installerats med NLM och välj Läs om licensfil.
  • För en macOS- eller Linux-server öppnar du ett Terminal-fönster, navigerar till mappen Autodesk Network License Manager (flexnetserver) och anger följande sträng:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Kontrollera loggfilen för att säkerställa att filen med alternativ har lästs. Om inte, ska du stoppa och starta om licensservern.

Ställ in tidsfrist för en licens

Ställ in en begränsning för hur länge en licens är tilldelad till en inaktiv dator innan servern återtar den. Om datorn blir aktiv igen utfärdar servern en ny licens. Om en licens inte finns tillgänglig får användaren en varning.

 

Öppna filen med alternativ i en textredigerare och ange ett av följande kommandon på en separat rad.

TIMEOUT feature_code n

Här är feature_code namnet på produkten och n är antalet sekunder med inaktivitet innan servern återtar en licens. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

Det här exemplet visar att licensens tidsfrist för Revit är 7 200 sekunder, eller två timmar.

TIMEOUTALL n

Här avser tidsfristen alla produkter, där n är antalet sekunder innan servern återtar en inaktiv Autodesk-produkt.

Konfigurera licenslån

Det finns flera alternativ för att kontrollera licenslån:

 • Underhåll en pool med tillgängliga licenser
 • Ange låneperioden
 • Exkludera licenslån
 • Inkludera licenslån

Underhålla en pool med tillgängliga licenser

BORROW_LOWWATER anger hur många licenser som inte kan lånas. Detta alternativ garanterar att det specificerade antalet licenser alltid finns kvar i licenspoolen. På det här sättet töms poolen inte fullständigt vid lån.

BORROW_LOWWATER [productfeature] [count]

Följande exempel hindrar licenslån för fem AutoCAD-prenumerationslicenser med åtkomst för flera användare:

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

Ange låneperioden.

Du kan specificera det längsta tidsintervallet i timmar som en viss licens kan lånas. Det här värdet får inte överskrida den maximala låneperioden som Autodesk anger i produktlicensfilen.

MAX_BORROW_HOURS [productfeature] [hours]

Följande exempel begränsar licenslån av en AutoCAD-prenumerationslicens med åtkomst för flera användare till 3 dagar:

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Obs! Utan denna inställning i en fil med alternativ är den längsta låneperioden för licenser 6 månader eller när en prenumeration med åtkomst för flera användare utgår, beroende på vilket som infaller först. Vi rekommenderar starkt att fastställa en kortare låneperiod.

Exkludera licenslån

Hindra möjligheten att låna specifika licenser. Alla användare, värdar eller IP-adresser som inte är uttryckligen exkluderade kan fortsätta att låna licenser.

EXCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Följande exempel hindrar lån av en AutoCAD-prenumerationslicens med åtkomst för flera användare för en användare, dator, grupp osv:

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Obs! I likhet med EXCLUDE och INCLUDE har EXCLUDE_BORROW företräde före motstridiga INCLUDE_BORROW-satser.

Inkludera licenslån

Tillåt lån av specifika licenser. Alla användare, värdar eller IP-adresser som inte är uttryckligt inkluderade är hindrade från att låna de specificerade licenserna. Om du vill hindra licenslån för enbart några få användare ska du överväga att använda EXCLUDE_BORROW i stället.

INCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Följande exempel tillåter lån av en AutoCAD-prenumerationslicens med åtkomst för flera användare för en användare, dator, grupp osv:

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Obs!: Eftersom en EXCLUDE_BORROW-sats alltid har företräde före en motstridig INCLUDE_BORROW-sats, är bästa praxis att endast använda en av dessa satser i en enda fil med alternativ.

Använd paket- och funktionskoder

Följande exempel visar inställningar för parametrar i filen med alternativ för en specifik produkt med hjälp av den aktuella produktens paketkod. Som exempel använder följande sats paketkoden från en prenumeration med licens för åtkomst för flera användare för AutoCAD 2016 (64300ACD_T_F) för att reservera en licens på AutoCAD 2016-2013 för en viss användare:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Genom att använda paketkoden tillämpar du parametern från filen med alternativ på alla valbara versioner av produkten enligt prenumerantens rätt att använda tidigare versioner.

 

Ibland kan du använda paketkoder i din fil med alternativ och din licensfil kan innehålla både permanenta licenser eller underhållsavtalslicenser och prenumerationslicenser med åtkomst för flera användare för samma produkt. I sådana fall måste du inkludera andra parametrar för att anpassa prenumerationslicenserna med åtkomst för flera användare. Följande satser reserverar en licens för AutoCAD 2016-2013 för en viss användare, oavsett om det är en permanent licens på ett underhållsavtal eller en prenumerationslicens med åtkomst för flera användare:

RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

När du har lagt till parametrar för prenumerationslicenser med åtkomst för flera användare, behöver du inte ändra filen med alternativ när prenumerationen förnyas eller en version lanseras.

 

Använd enbart en produktfunktionskod (t.ex. 86445ACD_2016_0F) om du ställer in en parameter i en fil med alternativ för en permanent licens som inte ingår i ett underhållsavtal. För permanenta licenser på ett underhållsavtal och prenumerationslicenser med åtkomst för flera användare ska paketkoden alltid användas. Följande sats använder en funktionskod för att reservera fem användare av en permanent licens för AutoCAD 2016 (inte på ett underhållsavtal) för en specifik grupp:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup 

Ange kommentarer i filen med alternativ

Licenshanteraren ignorerar all syntax efter en hash (#)-symbol.

#Detta är en kommentar

Definiera grupper

När du anger vilka som får respektive inte får åtkomst till licenser, är det lämpligt att definiera grupper av användare eller datorer. Grupper är användbara när du reserverar eller begränsar licensanvändning.

 

Du kan definiera grupper med hjälp av Windows-inloggningsnamnet eller datorns namn. Som standard är dator- och användarnamn skiftlägeskänsliga om du inte lagt till GROUPCASEINSENSITIVE ON-satsen i filen med alternativ.

GROUP [groupname] [user1] [user2] [user3]
HOST_GROUP [groupname] [computername1] [computername2] [computername3]

Följande exempel definierar en grupp som kallas EngineeringGroup för tre användare:

GROUP EngineeringGroup smithj jonesb whitef

Följande exempel definierar en grupp som kallas DraftingDept med tre datorer:

HOST_GROUP DraftingDept computer1 computer2 computer3

För att skapa en grupp med många användare ska du definiera flera GROUP-rader med samma gruppnamn, där var och en innehåller högst 4 000 tecken. Om du definierar flera GROUP-rader med samma gruppnamn kan du lägga till samtliga specificerade användare till en enda grupp.

Inaktivera skiftlägeskänslighet för användar- och datornamn

Du kan aktivera/avaktivera skiftlägeskänslighet för användarnamn och datornamn när du använder GROUP- eller HOST_GROUP-kommandon. Som standard är användar- och datornamn skiftlägeskänsliga.

 

GROUPCASEINSENSITIVE-satsen avaktiverar (ON) och aktiverar (OFF) skiftlägeskänslighet för användar- och datornamn:

GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Reservera licenser

Reservera ett visst antal licenser för att säkerställa att produktlicenser finns tillgängliga vid behov. (Reserverade licenser är inte tillgängliga för andra användare.) Som exempel kan du reservera licenser för personer som jobbar med ett tidskänsligt projekt.

RESERVE [count] [productfeature] [type] [name]

Följande exempel reserverar antingen en eller fem användare för en AutoCAD-prenumerationslicens med åtkomst för flera användare för en användare, en dator, en grupp osv:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Begränsa maximal licensanvändning

Begränsa användningen av licenser för att maximera licenstillgängligheten genom att begränsa åtkomsten till ett fast antal licenser för specificerade produkter.

MAX [count] [productfeature] [type] [name]

Följande exempel anger en begränsning till antingen en eller fem användare för en AutoCAD-prenumerationslicens med åtkomst för flera användare för en användare, dator, grupp osv.

MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Exkludera licensanvändning

Hindra åtkomst till specifika licenser. Alla användare, värdar eller IP-adresser som inte är uttryckligt uteslutna har åtkomst till dessa licenser.

EXCLUDE [productfeature] [type] [name]

Följande exempel hindrar åtkomst till en AutoCAD-prenumerationslicens med åtkomst för flera användare för en användare, dator, grupp osv:

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Obs! EXCLUDE-satser ersätter alltid motstridiga INCLUDE-satser. I händelse av konflikt har EXCLUDE-satsen företräde.

Inkludera licensanvändning

Ge åtkomst till specifika licenser. Den här inställningen blockerar alla användare, värdar eller IP-adresser som inte är uttryckligen inkluderade. Om du bara vill blockera några få användare ska du överväga att använda EXCLUDE i stället.

INCLUDE [productfeature] [type] [name]

Följande exempel ger åtkomst till en AutoCAD-prenumerationslicens med åtkomst för flera användare för en specificerad användare, dator, grupp osv:

INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project

Obs! Eftersom en EXCLUDE-sats alltid har företräde före en motstridig INCLUDE-sats, är bästa praxis att endast använda en av dessa satser i en enda fil med alternativ.

Skapa en rapportlogg

Rapportloggfilen är en komprimerad och krypterad fil som skapar användarrapporter om licensaktiviteter.

REPORTLOG [+]report_log_path

Windows-exempel: En rapportlogg med namnet report.rl i mappen C:\My Documents.

REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"

macOS- eller Linux-exempel: En rapportlogg med namnet  report.rl is i mappen /Users//NLM.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Obs! Sökvägar som innehåller mellanslag måste omges av citationstecken. Sökvägen måste redan finnas. Licenshanteraren kan inte skapa denna plats åt dig.

 

I REPORTLOG-syntaxen innebär [+] att nya poster i loggfilen bifogas till tidigare poster i stället för att skrivas över varje gång som Network License Manager startar om. Bästa praxis är att använda [+]-alternativet för att behålla en historik med loggposter.

Definiera produktassociation

Du kan definiera specifika datorer som del av ett projekt genom att konfigurera en miljövariabel på dessa klientdatorer. Använd sedan denna projektbeteckning& för att styra licensåtkomst via filen med alternativ. Variabeln för projektmiljö är valfri. Du behöver inte specificera den när du definierar grupper direkt i filen med alternativ.

 

Så här tilldelar du en dator som medlem i ett projekt:

 1. På Startmenyn (Windows) klickar du på Inställningar > Kontrollpanel.
 2. I Kontrollpanel dubbelklickar du på System.
 3. I dialogrutan Systemegenskaper klickar du på fliken Avancerad.
 4. På fliken Avancerad klickar du på Miljövariabler.
 5. Under Systemvariabler klickar du på Ny.
 6. I dialogrutan för Ny systemvariabel anger du LM_PROJECT som variabelns namn och projektnamnet som variabelns värde.
 7. Klicka på OK för att stänga varje dialogruta.

Ditt projekt är nu definierat. Du behöver inte starta om datorn för att dessa inställningar ska aktiveras.

Exempel på fil med alternativ

# Företag A – Fil med alternativ 
# 
# Senast uppdaterad: 5 jan 2021 av John Smith 

# Anger tidsfrist för inaktivitet för alla produkter som 90 minuter: 
TIMEOUTALL 5400 

# Anger längsta lånetid till 10 dagar för en prenumeration med åtkomst för flera användare på AutoCAD: 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Definierar en rapportlogg: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# Avaktiverar skiftlägeskänslighet när du definierar groups/host_groups: 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# Definierar en grupp av Mark-, väg- och VA-projektörer och kontrollerar licensanvändning: 
GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# Definierar en grupp av maskiningenjörer efter datornamn och kontrollerar licensanvändningen: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# Kontrollerar licensanvändning för allmänna projektörer i undernät 192.168.0.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer